aplikacja Matura google play app store

Matura z matematyki w roku 2023 i 2024 - wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne – matematyka (poziom podstawowy)
wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
czas trwania – 180 min.,
liczba punktów do uzyskania – 46,
liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
liczba zadań otwartych – 7-13.

Wymagania egzaminacyjne – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
• Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia.

Spis treści

I. Liczby rzeczywiste. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) wykonuje działania (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych; 
2) przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia nie trudniejsze niż dowód podzielności przez 24 iloczynu czterech kolejnych liczb naturalnych; 
3) stosuje własności pierwiastków dowolnego stopnia, w tym pierwiastków stopnia nieparzystego z liczb ujemnych; 
4) stosuje związek pierwiastkowania z potęgowaniem oraz prawa działań na potęgach i pierwiastkach; 
5) stosuje własności monotoniczności potęgowania, w szczególności własności: 
jeśli x < y oraz a > 1, to ax < ay
zaś gdy x < y i 0 < a < 1, to ax > ay
6) posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej; 
7) stosuje interpretację geometryczną i algebraiczną wartości bezwzględnej, rozwiązuje równania i nierówności typu: 
|x + 4| = 5, |x – 2| < 3, |x + 3| > 4 ; 
8) wykorzystuje własności potęgowania i pierwiastkowania w sytuacjach praktycznych, w tym do obliczania procentów składanych z kapitalizacją roczną i zysków z lokat; 
9) stosuje związek logarytmowania z potęgowaniem, posługuje się wzorami na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) stosuje wzór na zamianę podstawy logarytmu; 
2) przeprowadza proste dowody dotyczące podzielności liczb całkowitych i reszt z dzielenia nie trudniejsze niż dowód własności: jeśli liczba przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, to jej trzecia potęga przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. 

II. Wyrażenia algebraiczne. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) stosuje wzory skróconego mnożenia na: (a + b)2 , (a – b)2 , a2 – b2;
2) dodaje, odejmuje i mnoży wielomiany jednej i wielu zmiennych; 
3) wyłącza poza nawias jednomian z sumy algebraicznej; 
4) rozkłada wielomiany na czynniki metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias oraz metodą grupowania wyrazów, w przypadkach nie trudniejszych niż rozkład wielomianu
5) mnoży i dzieli wyrażenia wymierne; 
6) dodaje i odejmuje wyrażenia wymierne, w przypadkach nie trudniejszych niż:

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) znajduje pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych; 
2) dzieli wielomian jednej zmiennej 𝑊(𝑥) przez dwumian postaci 𝑥 − 𝑎; 
3) korzysta ze wzorów na: 
(a + b)3, (a – b)3, a3 + b3 i a3 – b3.

III. Równania i nierówności. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) przekształca równania i nierówności w sposób równoważny; 
2) interpretuje równania i nierówności sprzeczne oraz tożsamościowe; 
3) rozwiązuje nierówności liniowe z jedną niewiadomą; 
4) rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe; 
5) rozwiązuje równania wielomianowe postaci W (x) = 0 dla wielomianów doprowadzonych do postaci iloczynowej lub takich, które dają się doprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias lub metodą grupowania; 
6) rozwiązuje równania wymierne postaci 31.png gdzie wielomiany V(x) i W(x) są zapisane w postaci iloczynowej. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) rozwiązuje nierówności wielomianowe typu: W(x) > 0, W(x) ≥ 0 , W(x) > 0 , W(x) ≤ 0 dla wielomianów doprowadzonych do postaci iloczynowej lub takich, które dają się doprowadzić do postaci iloczynowej metodą wyłączania wspólnego czynnika przed nawias lub metodą grupowania; 
2) rozwiązuje równania i nierówności wymierne nie trudniejsze niż: 
3) stosuje wzory Viète’a dla równań kwadratowych; 
4) rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną, o stopniu trudności nie większym niż:
5) analizuje równania i nierówności liniowe z parametrami oraz równania i nierówności kwadratowe z parametrami, w szczególności wyznacza liczbę rozwiązań w zależności od parametrów, podaje warunki, przy których rozwiązania mają żądaną własność, i wyznacza rozwiązania w zależności od parametrów. 

IV.  Układy równań. 

Poziom podstawowy.

Zdający: 
1) rozwiązuje układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, podaje interpretację geometryczną układów oznaczonych, nieoznaczonych i sprzecznych; 
2) stosuje układy równań do rozwiązywania zadań tekstowych. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) rozwiązuje metodą podstawiania układy równań, z których jedno jest liniowe, a drugie kwadratowe, w postaci
2) rozwiązuje układy równań kwadratowych w postaci 

V. Funkcje. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) określa funkcje jako jednoznaczne przyporządkowanie za pomocą opisu słownego, tabeli, wykresu, wzoru (także różnymi wzorami na różnych przedziałach); 
2) oblicza wartość funkcji zadanej wzorem algebraicznym; 
3) odczytuje i interpretuje wartości funkcji określonych za pomocą tabel, wykresów, wzorów itp., również w sytuacjach wielokrotnego użycia tego samego źródła informacji lub kilku źródeł jednocześnie; 
4) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości większe (nie mniejsze) lub mniejsze (nie większe) od danej liczby, największe i najmniejsze wartości funkcji (o ile istnieją) w danym przedziale domkniętym oraz argumenty, dla których wartości największe i najmniejsze są przez funkcję przyjmowane; 
5) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji liniowej; 
6) wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o jej wykresie lub o jej własnościach; 
7) szkicuje wykres funkcji kwadratowej zadanej wzorem; 
8) interpretuje współczynniki występujące we wzorze funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej (jeśli istnieje); 
9) wyznacza wzór funkcji kwadratowej na podstawie informacji o tej funkcji lub o jej wykresie; 
10) wyznacza największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym; 
11) wykorzystuje własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp., także osadzonych w kontekście praktycznym; 
12) na podstawie wykresu funkcji y = ƒ(x) szkicuje wykresy funkcji y = ƒ(x – a) , y = ƒ(x) + b, y = –ƒ(x), y = ƒ(–x);
13) posługuje się funkcjami wykładniczą i logarytmiczną, w tym ich wykresami, do opisu i interpretacji zagadnień związanych z zastosowaniami praktycznymi. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto na podstawie wykresu funkcji y = ƒ(x) rysuje wykres funkcji y = |ƒ(x)|.

VI.  Ciągi. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) oblicza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym; 
2) w prostych przypadkach bada, czy ciąg jest rosnący, czy malejący; 
3) sprawdza, czy dany ciąg jest arytmetyczny lub geometryczny; 
4) stosuje wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego; 
5) stosuje wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego; 
6) wykorzystuje własności ciągów, w tym arytmetycznych i geometrycznych, do rozwiązywania zadań, również osadzonych w kontekście praktycznym. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu
 oraz twierdzeń 
o granicach sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów zbieżnych; 
2) rozpoznaje zbieżne szeregi geometryczne i oblicza ich sumę. 

VII. Trygonometria. 

Poziom podstawowy.

Zdający: 
1) wykorzystuje definicje funkcji: sinus, cosinus i tangens dla kątów od 0° do 180°, w szczególności wyznacza wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30°, 45°, 60°; 
2) korzysta ze wzorów
3) stosuje twierdzenie cosinusów oraz wzór na pole trójkąta
4) oblicza kąty trójkąta i długości jego boków przy odpowiednich danych (rozwiązuje trójkąty m.in. z wykorzystaniem twierdzenia cosinusów). 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) stosuje miarę łukową, zamienia miarę łukową kąta na stopniową i odwrotnie; 
2) posługuje się wykresami funkcji trygonometrycznych: sinus, cosinus, tangens; 
3) wykorzystuje okresowość funkcji trygonometrycznych; 
4) stosuje wzory redukcyjne dla funkcji trygonometrycznych; 
5) korzysta ze wzorów na sinus, cosinus i tangens sumy i różnicy kątów, a także na funkcje trygonometryczne kątów podwojonych; 
6) rozwiązuje równania trygonometryczne o stopniu trudności nie większym niż w przykładzie 
4 cos2x cos5x = 2 cos7x + 1; 
7) stosuje twierdzenie sinusów; 
8) oblicza kąty trójkąta i długości jego boków przy odpowiednich danych (m.in. z wykorzystaniem twierdzenia sinusów). 

VIII. Planimetria. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) wyznacza promienie i średnice okręgów, długości cięciw okręgów oraz odcinków stycznych, w tym z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa; 
2) rozpoznaje trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne przy danych długościach boków (m.in. stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa i twierdzenie cosinusów); stosuje twierdzenie: w trójkącie naprzeciw większego kąta wewnętrznego leży dłuższy bok; 
3) rozpoznaje wielokąty foremne i korzysta z ich podstawowych własności; 
4) korzysta z własności kątów i przekątnych w prostokątach, równoległobokach, rombach i trapezach; 
5) stosuje własności kątów wpisanych i środkowych; 
6) stosuje wzory na pole wycinka koła i długość łuku okręgu; 
7) stosuje twierdzenia: Talesa, o dwusiecznej kąta oraz o kącie między styczną a cięciwą; 
8) korzysta z cech podobieństwa trójkątów; 
9) wykorzystuje zależności między obwodami oraz między polami figur podobnych; 
10) wskazuje podstawowe punkty szczególne w trójkącie: środek okręgu wpisanego w trójkąt, środek okręgu opisanego na trójkącie, środek ciężkości oraz korzysta z ich własności; 
11) stosuje funkcje trygonometryczne do wyznaczania długości odcinków w figurach płaskich oraz obliczania pól figur. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) stosuje własności czworokątów wpisanych w okrąg i opisanych na okręgu; 
2) stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa; 
3) przeprowadza dowody geometryczne. 

IX.  Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) rozpoznaje wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie na podstawie ich równań, w tym znajduje wspólny punkt dwóch prostych, jeśli taki istnieje; 
2) posługuje się równaniem prostej na płaszczyźnie w postaci kierunkowej, w tym wyznacza równanie prostej o zadanych własnościach (takich jak na przykład przechodzenie przez dwa dane punkty, znany współczynnik kierunkowy, równoległość lub prostopadłość do innej prostej, styczność do okręgu); 
3) oblicza odległość dwóch punktów w układzie współrzędnych; 
4) posługuje się równaniem okręgu 
(x – a)+ (y – b)2 = r2
5) oblicza odległość punktu od prostej; 
6) wyznacza obrazy okręgów i wielokątów w symetriach osiowych względem osi układu współrzędnych, symetrii środkowej (o środku w początku układu współrzędnych). 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) posługuje się równaniem prostej w postaci ogólnej na płaszczyźnie, w tym wyznacza równanie prostej o zadanych własnościach (takich jak na przykład przechodzenie przez dwa dane punkty, równoległość lub prostopadłość do innej prostej, styczność do okręgu); 
2) zna pojęcie wektora i oblicza jego współrzędne oraz długość; 
3) znajduje punkty wspólne prostej i okręgu oraz prostej i paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej. 

X. Stereometria. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) rozpoznaje wzajemne położenie prostych w przestrzeni, w szczególności proste prostopadłe nieprzecinające się; 
2) posługuje się pojęciem kąta między prostą a płaszczyzną; 
3) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami (np. krawędziami, krawędziami i przekątnymi), oblicza miary tych kątów; 
4) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów i ostrosłupów, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń; 
5) wykorzystuje zależność między objętościami graniastosłupów oraz ostrosłupów podobnych. 

Poziom rozszerzony.

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) zna i stosuje twierdzenie o prostej prostopadłej do płaszczyzny i o trzech prostopadłych; 
2) posługuje się pojęciem kąta dwuściennego między półpłaszczyznami; 
3) rozpoznaje w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między ścianami, oblicza miary tych kątów; 
4) określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną; 
5) wyznacza przekroje sześcianu i ostrosłupów prawidłowych oraz oblicza ich pola, także z wykorzystaniem trygonometrii. 

XI.  Kombinatoryka. 

Poziom podstawowy. Zdający: 
1) zlicza obiekty w prostych sytuacjach kombinatorycznych; 
2) zlicza obiekty, stosując reguły mnożenia i dodawania (także łącznie) dla dowolnej liczby czynności w sytuacjach nie trudniejszych niż: a) obliczenie, ile jest czterocyfrowych nieparzystych liczb całkowitych dodatnich takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna cyfra 1 i dokładnie jedna cyfra 2, b) obliczenie, ile jest czterocyfrowych parzystych liczb całkowitych dodatnich takich, że w ich zapisie dziesiętnym występuje dokładnie jedna cyfra 0 i dokładnie jedna cyfra 1. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) oblicza liczbę możliwych sytuacji, spełniających określone kryteria, z wykorzystaniem reguły mnożenia i dodawania (także łącznie) oraz wzorów na liczbę: permutacji, kombinacji i wariacji, również w przypadkach wymagających rozważenia złożonego modelu zliczania elementów; 
2) stosuje współczynnik dwumianowy (symbol Newtona) przy rozwiązywaniu problemów kombinatorycznych. 

XII.  Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. 

Poziom podstawowy. 

Zdający: 
1) oblicza prawdopodobieństwo w modelu klasycznym; 
2) oblicza średnią arytmetyczną i średnią ważoną, znajduje medianę i dominantę; 
3) oblicza odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), interpretuje ten parametr dla danych empirycznych. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) oblicza prawdopodobieństwo warunkowe, stosuje twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym; 
2) stosuje schemat Bernoulliego. 

XIII.  Optymalizacja i rachunek różniczkowy. 

Poziom podstawowy. 

Zdający rozwiązuje zadania optymalizacyjne w sytuacjach dających się opisać funkcją kwadratową. 

Poziom rozszerzony. 

Zdający spełnia wymagania określone dla poziomu podstawowego, a ponadto: 
1) oblicza granice funkcji (w tym jednostronne); 
2) stosuje definicję pochodnej funkcji, podaje interpretację geometryczną pochodnej; 
3) oblicza pochodną funkcji potęgowej o wykładniku rzeczywistym oraz oblicza pochodną, korzystając z twierdzeń o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu; 
4) stosuje pochodną do badania monotoniczności funkcji; 
5) rozwiązuje zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej. 
Polityka Prywatności