aplikacja Matura google play app store

O egzaminie z matematyki, poziom podstawowy i rozszerzony

Wymagania egzaminacyjne 2023 oraz 2024 – matematyka (poziom podstawowy)
wymagania egzaminacyjne – zakres wymagań ograniczony o ok. 25%,
czas trwania – 180 min.,
liczba punktów do uzyskania, zmniejszona do 46,
liczba punktów za zadania zamknięte – 29,
liczba zadań otwartych – 7-13.

Wymagania egzaminacyjne 2023 oraz 2024 – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
• Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia.

Spis treści

Poziom podstawowy

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Wszyscy zdający przystępują do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Każdy maturzysta może również przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego.

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym z matematyki, to:
• linijka
• cyrkiel
• kalkulator prosty
 
ZADANIA NA EGZAMINIE
W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.
Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.:
• zadania wyboru wielokrotnego
• zadania typu prawda-fałsz
• zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych znajdą się m.in.: 
• zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabeli 
• zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające wykonania prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczenia zwykle w dwóch lub trzech etapach 
• zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienia jej realizacji.

Przedstawione przez zdającego rozwiązanie zadania otwartego, w którym zdający m.in. oblicza, wyznacza, wyprowadza, uzasadnia, wykazuje, musi prezentować pełny tok rozumowania, uwzględniać warunki zadania, a także odwoływać się do twierdzeń matematycznych i własności odpowiednich obiektów matematycznych.

Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych matematyki:
  • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności 
  • funkcje, ciągi, optymalizacja
  • planimetria, geometria analityczna, stereometria
  • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 10 do 14 zadań otwartych.

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu, jest równa 50.

ZADANIA NA EGZAMINIE
Zadania na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym będą wyłącznie zadaniami otwartymi.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych na egzaminie maturalnym z matematyki znajdą się m.in.:
• zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku, w dwóch lub trzech krokach
• zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizacji i weryfikacji uzyskanego wyniku.

Przedstawione przez zdającego rozwiązanie zadania otwartego, w którym zdający m.in. oblicza, wyznacza, wyprowadza, uzasadnia, wykazuje, musi prezentować pełny tok rozumowania, uwzględniać warunki zadania, a także odwoływać się do twierdzeń matematycznych i własności odpowiednich obiektów matematycznych.

Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych matematyki:
  • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań
  • funkcje, ciągi, trygonometria, optymalizacja i rachunek różniczkowy
  • planimetria, geometria analityczna, stereometria
  • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.
Polityka Prywatności